Search

фотостудия контакты

 
Web Designing

Vestibulum blandit Sedeuism od enimeleifend inter.

Print & Graphics

aoreetet congueeu osuere sit ametelit Sondimentum.

Multimedia

Loremipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SEO Marketing

Nulla Fusce etlibero. Mauri smattis Duis vulpu acilisi cods.

 
фотостудия контакты

фотостудия контакты

фабрика натуральной мебели

P??niej tego samego dnia gliniarze pojawili si? znowu, zabieraj?c dziesi?tki ludzi. Ludzie, kt?rzy pr?bowali protestowa? przeciwko budowie autostrady i nielegalnej wycince lasu przed pa?acem prezydenckim w Moskwie r?wnie? zostali natychmiast aresztowani. 28 lipca du?a grupa ludzi (ok. 400-500 os?b) przemaszerowa?a przez Chimki. Cz??? z nich (70-100 os?b) zaatakowa?a budynek administracji lokalnej. Zatrzymanie naszych przyjaci?? jest niezgodne z prawem Rankiem 29 lipca antyfaszysta Aleksej Gaskarow zosta? wezwany na rozmow? do lokalnego biura Ministerstwa Spraw Wewn?trznych. Tam przekazano go w r?ce funkcjonariuszy Wydzia?u do spraw Dzia?alno?ci Ekstremistycznej i przewieziono w nieznanym kierunku. Zosta?a przy okazji z?amana wi?kszo?? przepis?w, reguluj?cych dzia?alno?? operacyjn? policji. Najbli?si Aleksja nie zostali poinformowani o jego zatrzymaniu, nie dor?czono mu te? oficjalnej decyzji o zatrzymaniu. Tego samego dnia wieczorem antyfaszysta Maksym Solopow zosta? poproszony o udzielenie wywiadu dla stacji radiowej „Russia News Sernice” na stacji metra Ochotny Riad. Gdy Maksym uda? si? na stacj?, zamiast dziennikarzy oczekiwali na niego funkcjonariusze policji kt?rzy wci?gn?li go do samochodu i zawie?li do Chimek. W nocy przeszukano mieszkania Gaskarowa i Solopowa. Przeszukanie w mieszkaniu Alekseja Gaskarowa odby?o si? bez odpowiedniego nakazu i innych wymaganych dokument?w, jak r?wnie? bez obecno?ci ?wiadk?w. Prowadz?cy je funkcjonariusze nie spisali te? listy przedmiot?w znalezionych w mieszkaniu antyfaszysty. Doskonale rozumiemy, dlaczego to w?a?nie Aleksej i Maksym zostali zatrzymani. S? oni dobrze znani w?adzom i ponosz? konsekwencje otwartego m?wienia o swej dzia?alno?ci. Nie ukrywali nigdy swych pogl?d?w, wielokrotnie udzielaj?c wywiad?w w prasie i radiu. Zostali zatrzymani jako jedyni antyfaszy?ci znani policji z imienia i nazwiska. Policja dzia?a pod presj?, wywieran? przez prezydenck? administracj?, st?d konieczno?? dokonania spektakularnych zatrzyma? w zwi?zku z akcj? w Chimkach. Jak ?e twarze Alekseja i Maksyma s? dobrze znane policji i massmediom, jasne jest ?e obydwaj nie wzi?liby udzia?u w akcjach z u?yciem przemocy. Zdajemy te? sobie spraw?, ?e ??danie uwolnienia obu antyfaszyst?w to w tym momencie rzucanie grochem o ?cian?, bez wzgl?du na to, jak stanowczo b?dziemy si? tego domaga?. ??damy mimo to przestrzegania prawa przez organy ?cigania, mimo ?e wiemy, i? w naszym kraju prawo stanowi? te same instytucje, kt?re maj? pilnowa? jego przestrzegania. Domagamy si?, by dochodzenie przeciwko naszym przyjacio?om nie zmieni?o si? w polowanie na czarownice. ??damy, by massmedia uzyska?y pe?ny dost?p do tocz?cej si? sprawy. ??damy, by s?u?by powo?ane do egzekwowania prawa same go przestrzega?y. Wiemy, ?e racja jest po naszej stronie i ?e w ko?cu prawda wyjdzie na jaw. Dnia 31 lipca w Chimkach odby?a si? za zamkni?tymi drzwiami pierwsza rozprawa obu zatrzymanych. Nikogo z zewn?trz nie dopuszczono na sal? rozpraw. Gmach s?du otoczy?y oddzia?y szturmowe policji, wyposa?one w armatki wodne. W okolicy parkowa?a wi?ksza liczba radiowoz?w i karetek pogotowia. Pomimo ?e po up?ywie 48 godzin od zatrzymania obu antyfaszystom powinny zosta? przedstawione zarzuty, obaj zatrzymani nie zostali formalnie oskar?eni o ?adne przest?pstwo, a posiedzenie s?du odroczono do wtorku, 3 sierpnia – s?dzia okre?li? tylko ich spraw? jako „trudn?”. Okaza?o si? r?wnie?, ?e wed?ug policyjnych protoko??w zatrzymaniu obaj zostali zatrzymani „na miejscu przest?pstwa”, co sprzeczne jest z podawanymi przez policj? informacjami, ?e podczas akcji w Chimkach nie by?o ?adnych zatrzyma?, jak r?wnie? ze stanem faktycznym. Wskazuje to jednoznacznie na manipulacje towarzysz?ce zatrzymaniu obu antyfaszyst?w. Dotychczasowy przebieg post?powania budzi nasze zaniepokojenie, dlatego zwracamy si? o mi?dzynarodowego wsparcie na rzecz uwolnienia obu antyfaszyst?w. Co mo?esz zrobi?? 1.


Featured Work!